ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- (Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ- ΚΕΦ  3

αναρτήθηκε σε: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

1 ΚΙ αυτοί ήσαν οι γιοι τού Δαβίδ, που γεννήθηκαν σ’ αυτόν στη Χεβρών· ο πρωτότοκος, ο Αμνών, από την Αχινοάμ την Ιεζραηλίτιδα· ο δεύτερος, ο Δανιήλ, από την Αβιγαία την Καρμηλίτιδα·

2 ο τρίτος, [ήταν] ο Αβεσσαλώμ, ο γιος τής Μααχά, θυγατέρας τού Θαλμαϊ, του βασιλιά τής Γεσσούρ· ο τέταρτος, ο Αδωνίας, ο γιος τής Αγγείθ·

3 ο πέμπτος, ο Σεφατίας από την Αβιτάλ· ο έκτος, ο Ιθραάμ, από τη γυναίκα τού Αιγλά.

4 Στη Χεβρών γεννήθηκαν έξι και βασίλευσε εκεί επτά χρόνια και έξι μήνες· στην Ιερουσαλήμ, όμως, βασίλευσε 33 χρόνια.

5 Κι αυτοί [είναι] που γεννήθηκαν σ’ αυτόν στην Ιερουσαλήμ· Ο Σαμαά, και ο Σωβάβ, και ο Νάθαν, και ο Σολομώντας, τέσσερις, από τη Βηθ-σαβεέ, τη θυγατέρα τού Αμμιήλ·

6 και ο Ιεβάρ, και ο Ελισαμά, και ο Ελιφαλέτ,

7 και ο Νωγά, και ο Νεφέγ, και ο Ιαφιά,

8 και ο Ελισαμά, και ο Ελιαδά, και ο Ελιφελέτ, εννιά·

9 όλοι οι γιοι τού Δαβίδ, εκτός των γιων των παλλακών, και η Θάμαρ η αδελφή τους.

10 Και γιος τού Σολομώντα [ήταν] ο Ροβοάμ, γιος του ο Αβιά, γιος του ο Ασά, γιος του ο Ιωσαφάτ,

11 γιος του ο Ιωράμ, γιος του ο Οχοζίας, γιος του ο Ιωάς,

12 γιος του ο Αμασίας, γιος του ο Αζαρίας, γιος του ο Ιωθάμ,

13 γιος του ο Άχαζ, γιος του ο Εζεκίας, γιος του ο Μανασσής,

14 γιος του ο Αμμών, γιος του ο Ιωσίας.

15 Και οι γιοι τού Ιωσία [ήσαν]: Ο πρωτότοκός [του] ο Ιωανάν· ο δεύτερος, ο Ιωακείμ· ο τρίτος, ο Σεδεκίας· ο τέταρτος, ο Σαλλούμ.

16 Και οι γιοι τού Ιωακείμ [ήσαν]: Ο Ιεχονίας ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος του.

17 Οι γιοι τού Ιεχονία [ήσαν]: Ο Ασείρ, ο Σαλαθιήλ ο γιος του,

18 και ο Μαλχιράμ, και ο Φεδαϊας, και ο Σενασάρ, ο Ιεκαμίας, ο Ωσαμά, και ο Νεδαβίας.

19 Οι γιοι τού Φεδαϊα [ήσαν]: Ο Ζοροβάβελ, και ο Σιμεϊ· και οι γιοι τού Ζοροβάλελ ο Μεσουλλάμ, και ο Ανανίας, και η Σελωμείθ, η αδελφή τους·

20 και ο Ασσουβά, και ο Οήλ, και ο Βαραχίας, και ο Ασαδίας, [και] ο Ιουσάβ-εσέδ, πέντε.

21 Και οι γιοι τού Ανανία [ήσαν]: Ο Φελατίας, και ο Ιεσαϊας· οι γιοι τού Ρεφαϊα, οι γιοι τού Αρνάν, οι γιοι τού Οβαδία, οι γιοι τού Σεχανία.

22 Και οι γιοι τού Σεχανία [ήσαν]: Ο Σεμαϊας· και οι γιοι τού Σεμαϊα [ήσαν]: Ο Χαττούς, και ο Ιγεάλ, και ο Βαρίας, και ο Νεαρίας, και ο Σαφάτ, έξι.

23 Και οι γιοι τού Νεαρία [ήσαν]: Ο Ελιωηνάι, και ο Εζεκίας, και ο Αζρικάμ, τρεις.

24 Και οι γιοι τού Ελιωηνάι [ήσαν]: Ο Ωδαϊας, και ο Ελιασείβ, και ο Φελαϊας, και ο Ακκούβ, και ο Ιωανάν, και ο Δαλαϊας, και ο Ανανί, επτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 ·

11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 ·

21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε