ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ-((Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ- ΚΕΦ  7

αναρτήθηκε σε: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ | 0

 

1 Και οι γιοι τού Ισσάχαρ [ήσαν]: Ο Θωλά, και ο Φουά, ο Ιασούβ, και ο Σιμβρών, τέσσερις.

2 Και οι γιοι τού Θωλά [ήσαν]: Ο Οζί, και ο Ρεφαϊα, και ο Ιεριήλ, και ο Ιαμαϊ, και ο Ιεβσάμ, και ο Σεμουήλ, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους στον Θωλά, ισχυροί σε δύναμη στις γενεές τους· ο αριθμός τους [ήταν], στις ημέρες τού Δαβίδ, 22.600.

3 Και οι γιοι τού Οζί [ήσαν]: Ο Ιζραϊας· και οι γιοι τού Ιζραϊα [ήσαν]: Ο Μιχαήλ, και ο Οβαδία, και ο Ιωήλ, και ο Ιεσία, πέντε, όλοι τους αρχηγοί.

4 Και μαζί τους, σύμφωνα με τις γενεές τους, ανάλογα με τις πατρικές τους οικογένειες, [ήσαν] τάγματα που παρατάσσονταν σε πόλεμο 36.000 [άνδρες]· επειδή, είχαν αποκτήσει πολλές γυναίκες και γιους.

5 Και οι αδελφοί τους, ανάμεσα σε όλες τις οικογένειες του Ισσάχαρ, οι ισχυροί σε δύναμη, όλοι εκείνοι που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, [ήσαν] 87.000.

6 Οι [γιοι] τού Βενιαμίν [ήσαν]: Ο Βελά, και ο Βεχέρ, και ο Ιεδιαήλ, τρεις.

7 Και οι γιοι τού Βελά [ήσαν]: Ο Εσβών, και ο Οζί, και ο Οζιήλ, και ο Ιεριμώθ, και ο Ιρί, πέντε, αρχηγοί των πατρικών οικογενειών, ισχυροί με δύναμη, που απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τις γενεαλογίες τους, [ήσαν] 22.034.

8 Και οι γιοι τού Βεχέρ [ήσαν]: Ο Ζεμιρά, και ο Ιωάς, και ο Ελιέζερ, και ο Ελιωηνάι, και ο Αμρί, και ο Ιεριμώθ, και ο Αβιά, και ο Αναθώθ, και ο Αλαμέθ· όλοι αυτοί [ήσαν] οι γιοι του Βεχέρ.

9 Και η γενεαλογική τους απαρίθμηση, σύμφωνα με τις γενεές τους, [ήταν] 22.200, αρχηγοί των πατρικών τους οικογενειών, ισχυροί σε δύναμη.

10 Και οι γιοι του Ιεδιαήλ [ήσαν]: Ο Βαλαάν· και οι γιοι τού Βαλαάν [ήσαν]: Ο Ιεούς, και ο Βενιαμίν, και ο Εχούδ, και ο Χαναανά, και ο Ζηθάν, και ο Θαρσείς, και ο Αχισσάρ·

11 όλοι αυτοί οι γιοι τού Ιεδιαήλ, αρχηγοί πατριών, ισχυροί σε δύναμη, [ήσαν] 17.200, που μπορούσαν να εκστρατεύσουν σε πόλεμο.

12 Και ο Σουφίμ, και ο Ουπίμ, οι γιοι τού Ιρ· [και] οι γιοι τού Αχήρ, ο Ουσίμ.

13 Οι γιοι τού Νεφθαλί [ήσαν]: Ο Ιασιήλ, και ο Γουνί, και ο Ιεσέρ, και ο Σαλλούμ, οι γιοι τής Βαλλάς.

14 Οι γιοι τού Μανασσή [ήσαν]: Ο Ασριήλ, που γέννησε [η γυναίκα του]· ([ενώ], η παλλακή του, η Σύρια, γέννησε τον Μαχείρ, τον πατέρα τού Γαλαάδ·

15 και ο Μαχείρ πήρε για γυναίκα [την αδελφή] τού Ουπίμ και του Σουφίμ· και το όνομα της αδελφής τους [ήταν] Μααχά). Και το όνομα του δεύτερου [ήταν] Σαλπαάδ· και ο Σαλπαάδ γέννησε θυγατέρες.

16 Και η Μαχαά, η γυναίκα τού Μαχείρ, γέννησε γιο, και αποκάλεσε το όνομά του Φαρές· και το όνομα του αδελφού του [ήταν] Σαρές· και οι γιοι του [ήσαν] ο Ουλάμ, και ο Ρακέμ.

17 Και οι γιοι τού Ουλάμ [ήσαν] ο Βεδάν. Αυτοί [ήσαν] οι γιοι τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή.

18 Και η αδελφή του η Αμμολεκέθ γέννησε τον Ισούδ, και τον Αβιέζερ, και τον Μααλά.

19 Και οι γιοι τού Σεμιδά ήσαν: Ο Αχιάν, και ο Συχέμ, και ο Λικχί, και ο Ανιάμ.

20 Και οι γιοι τού Εφραϊμ [ήσαν]: Ο Σουθαλά, και ο Βερές, ο γιος του, και ο Ταχάθ, ο γιος του, και ο Ελεαδά, ο γιος του, και ο Ταχάθ, ο γιος του,

21 και ο Ζαβάδ, ο γιος του, και ο Σουθαλά, ο γιος του, και ο Εσέρ, και ο Ελεάδ· και τους θανάτωσαν οι άνδρες τής Γαθ, που γεννήθηκαν σ’ εκείνον τον τόπο, επειδή κατέβηκαν να πάρουν τα κτήνη τους.

22 Και ο Εφραϊμ, ο πατέρας τους, πένθησε πολλές ημέρες, και ήρθαν οι αδελφοί του για να τον παρηγορήσουν.

23 Ύστερα, μπήκε μέσα στη γυναίκα του, η οποία συνέλαβε και γέννησε γιο· και αποκάλεσε το όνομά του Βεριά, επειδή [γεννήθηκε] σε συμφορά, που συνέβηκε στην οικογένειά του.

24 (Και η θυγατέρα του [ήταν] η Σερά, η οποία οικοδόμησε τη Βαιθ-ωρών, την κάτω και την άνω, και την Ουζέν-σεερά).

25 Και ο Ρεφά [ήταν] ο γιος του, και ο Ρεσέφ και ο Θελά, οι γιοι του, και ο Ταχάν, ο γιος του,

26 ο Λααδάν, ο γιος του, ο Αμμιούδ, ο γιος του, ο Ελισαμά, ο γιος του,

27 ο Ναυή, ο γιος του, ο Ιησούς, ο γιος του.

28 Και οι ιδιοκτησίες τους και οι κατοικίες τους [ήσαν]: Η Βαιθήλ και οι κωμοπόλεις της, και προς τα ανατολικά [ήταν] η Νααράν, και προς τα δυτικά η Γέζερ, και οι κωμοπόλεις της, και η Συχέμ, και οι κωμοπόλεις της, μέχρι τη Γάζα και τις κωμοπόλεις της·

29 και, στα σύνορα των γιων τού Μανασσή, [ήσαν]: Η Βαιθ-σάν και οι κωμοπόλεις της, η Θαανάχ και οι κωμοπόλεις της, η Μεγιδδώ και οι κωμοπόλεις της, η Δωρ και οι κωμοπόλεις της. Σ’ αυτές κατοικούσαν οι γιοι τού Ιωσήφ, γιου τού Ισραήλ.

30 Οι γιοι τού Ασήρ [ήσαν]: Ο Ιεμνά, και ο Ιεσσουά, και ο Ιεσσουάι, και ο Βεριά, και η Σερά, η αδελφή τους.

31 Και οι γιοι τού Βεριά [ήσαν]: Ο Έβερ, και ο Μαλχιήλ, που [είναι] ο πατέρας τού Βιρζαβίθ.

32 Και ο Έβερ γέννησε τον Ιαφλήτ, και τον Σωμήρ, και τον Χωθάμ, και τη Σουά, την αδελφή τους.

33 Και οι γιοι τού Ιαφλήτ [ήσαν]: Ο Φασάχ, και ο Βιμάλ, και ο Ασουάθ· αυτοί [είναι] οι γιοι τού Ιαφλήτ.

34 Και οι γιοι τού Σωμήρ [ήσαν]: Ο Αχί, και ο Ρωγά, ο Ιεχουβά, και ο Αράμ.

35 Και οι γιοι τού Ελέμ, του αδελφού του, [ήσαν]: Ο Σωφά, και ο Ιεμνά, και ο Σελλής, και ο Αμάλ.

36 Οι γιοι τού Σωφά [ήσαν]: Ο Σουά, και ο Αρνεφέρ, και ο Σωγάλ, και ο Βερί, και ο Ιεμρά,

37 ο Βοσόρ, και ο Ωδ, και ο Σαμμά, και ο Σελισά, και ο Ιθράν, και ο Βεηρά.

38 Και οι γιοι τού Ιεθέρ [ήσαν]: Ο Ιεφοννή, και ο Φισπά, και ο Αρά.

39 Και οι γιοι του Ουλλά [ήσαν]: Ο Αράχ, και ο Ανιήλ, και ο Ρισιά.

40 Όλοι αυτοί [ήσαν] οι γιοι τού Ασήρ, αρχηγοί πατρικών οικογενειών, εκλεκτοί, ισχυροί σε δύναμη, πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός τους, σύμφωνα με τη γενεαλογία τους, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθούν σε μάχη, [ήσαν] 26.000 άνδρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 ·

11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 ·

21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΕΣΗΕΞΟΔΟΣΛΕΥΙΤΙΚΟΑΡΙΘΜΟΙΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗΚΡΙΤΕΣΡΟΥΘ(Α) ΣΑΜΟΥΗΛ(Β) ΣΑΜΟΥΗΛ

(Α) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Β) ΒΑΣΙΛΕΩΝ(Α) ΧΡΟΝΙΚΩΝ(Β) ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΣΔΡΑΣΝΕΕΜΙΑΣΕΣΘΗΡΙΩΒΨΑΛΜΟΙΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝΗΣΑΪΑΣΙΕΡΕΜΙΑΣΘΡΗΝΟΙ

 ΙΕΖΕΚΙΗΛΔΑΝΙΗΛΩΣΗΕΙΩΗΛΑΜΩΣΑΒΔΙΟΥΙΩΝΑΣ

ΜΙΧΑΙΑΣΝΑΟΥΜΑΒΑΚΟΥΜΣΟΦΟΝΙΑΣ

 ΑΓΓΑΙΟΣΖΑΧΑΡΙΑΣΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΟ

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε